Επιτροπή Διορισμών & Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να υποστηρίζει και να συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό διαδοχής Συμβούλων και Ανώτερου Εκτελεστικού Συμβούλου και να διασφαλίζει ότι αποτελείται από μέλη που είναι στη καλύτερη θέση να εκτελούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες των Συμβούλων. Η Επιτροπή επικεντρώνεται κυρίως στη σύνθεση, διορισμούς, διαδοχή και  αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά εποπτεύει επίσης τη θέσπιση των κατάλληλων εσωτερικών πολιτικών σχετικά με την αξιολόγηση της καταλληλότητας και εντιμότητας των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συγκροτήματος, και άλλων ανώτερων διευθυντικών στελεχών και των επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου.

Η Επιτροπή τηρεί τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου υπό αναθεώρηση και διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο για να διασφαλίσει ότι οι ρυθμίσεις του Συγκροτήματος είναι συνεπείς με τα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης αναθεωρεί το ανώτερο επίπεδο οργανωτικής δομής της Τράπεζας καθώς και το σχέδιο διαδοχής της διευθυνσης της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού διαδοχής για τους επικεφαλής των λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

Η Επιτροπή στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την ετήσια αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ετήσια αξιολόγηση της επίδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Terms of Reference

 

Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Josef Ackermann (Πρόεδρος)

Wilbur Ross

Maksim Goldman

Διαδικασία Διορισμού

Η Επιτροπή διεξάγει την αναζήτηση κατάλληλων υποψηφίων εντοπίζοντας προσοντούχα άτομα κατάλληλα για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο, υποψήφιους για εκλογή ως Σύμβουλοι.  Κατά την εξέταση των υποψηφίων η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το κατά πόσον ο υποψήφιος διαθέτει τις δεξιότητες, την εμπειρία και το υπόβαθρο που προσθέτει και συμπληρώνει το εύρος των δεξιοτήτων, την εμπειρία και το υπόβαθρο των υφισταμένων Συμβούλων.

Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια κατά τον καθορισμό των προσόντων του κάθε υποψηφίου για το Συμβούλιο:

  1.  Ακεραιότητα και κρίση.
  2. Πείρα και επιτεύγματα.
  3. Εκπαίδευση και γνώση.
  4. Δέσμευση.
  5. Εκπροσώπηση των Μετόχων.
  6. Ανεξαρτησία.
  7. Οικονομική Παιδεία.
  8. Δεξιότητες.
  9. τη Πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου.