Μετοχές

Η μετοχή είναι ένα χρηματοοικονομικό προϊόν το οποίο δηλώνει για τον ιδιοκτήτη της συμμετοχή στην ιδιοκτησία μιας επιχείρησης. Οι μετοχές είναι δηλαδή τίτλοι ίσων μεριδίων του μετοχικού κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρίας και παρέχουν σε αυτόν που τις κατέχει δικαιώματα.

Ένα από τα πιο βασικά δικαιώματα είναι αυτό της συμμετοχής στη διανομή των κερδών της εταιρίας. Αυτά είναι τα κέρδη που αποφασίζεται να μην χρησιμοποιηθούν προς επανεπένδυση αλλά να διανεμηθούν στους μετόχους, ποσό το οποίο είναι γνωστό ως μέρισμα. Παρότι το μέρισμα μπορεί να αποτελέσει αξιοπρεπές έσοδο για τον κάτοχο μετοχών μιας εταιρίας και πολλές φορές κριτήριο για την αγορά αυτών, συνήθως δεν είναι το πρωταρχικό. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό των μετοχών εισηγμένων εταιριών είναι ότι διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, τα χρηματιστήρια, και η τιμή τους μεταβάλλεται ανάλογα με τη ζήτηση και προσφορά. Ένας επενδυτής όταν αγοράζει μια μετοχή κατά βάση προσβλέπει στην άνοδο της τιμής της μετοχής αυτής και αυτό αποτελεί το βασικό κριτήριο στην απόφασή του να την αγοράσει.

Η διαπραγμάτευση μετοχών ρυθμίζεται και εποπτεύεται από το εκάστοτε χρηματιστήριο στο οποίο συναλλάσσονται. Τα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο θεσπίζουν κανόνες με σκοπό την προστασία των συναλλασσόμενων συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού συγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας. Οι επενδυτές μέσω των μετοχών έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν την οικονομική ανάπτυξη και κερδοφορία μιας εταιρίας χωρίς να είναι απαραίτητο να έχουν ολόκληρο το κεφάλαιο που θα απαιτούνταν για να την αγοράσουν ολόκληρη και οι εταιρίες με τη σειρά τους έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια με σχετικά χαμηλό κόστος.