Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι

Η CISCO διαθέτει σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα δίκτυα Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων το οποίο καλύπτει γεωγραφικά όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου. Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο που διατηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Ο πλήρης κατάλογος μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου, μπορεί να ανευρεθεί εδώ